Policy in verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/ GDPR

Artikel 1: Algemeen

KFC Lendelede Sport is een voetbalvereniging onder de vorm van een VZW, aangesloten bij Voetbal Vlaanderen met stamnummer 4827.

KFC Lendelede werkt met aangesloten leden. Leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. Het is de betaling van de lidmaatschapsbijdrage die bepalend is voor het lidmaatschap.

Leden zijn vrij zich aan te sluiten. Elk jaar wordt de ledenlijst geactualiseerd.

 

Artikel 2: Leden: identificatiegegevens

Volgende zaken worden door KFC Lendelede bijgehouden in verband met alle aangesloten leden:

  • Nationaliteit
  • Naam en voornaam
  • Gender
  • Volledig adres
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Leeftijdscategorie
  • Huisarts
  • Mailadres lid of wettelijke vertegenwoordiger
  • Vast telefoonnummer en/of mobiel nummer (lid of wettelijk vertegenwoordiger)

Elk lid (of de wettelijk vertegenwoordiger) vult een ‘spelersfiche’ in . De correctheid van de  ingevulde gegevens  - die vrijwillig worden verstrekt - kan niet door de club worden gecheckt en valt bijgevolg volledig onder de verantwoordelijkheid van het lid of de wettelijke vertegenwoordiger.

Niet-correcte gegevens kunnen uiteraard door het lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger op elk ogenblik worden rechtgezet.

Elke wijziging (bijvoorbeeld adreswijziging, telefoonnummer of mailadres) zal onmiddellijk door het betreffende lid of zijn wettelijk vertegenwoordiger aan de club worden doorgegeven.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van de club (organisatie wedstrijden, trainingen, deelnemen aan competities, tornooien,..)

Er worden onder geen beding gegevens opgevraagd of bijgehouden in verband met ras, etnische afkomst, godsdienst, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, politieke overtuiging, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens.

 

Artikel 3: Gebruik identificatiegegevens

KFC Lendelede zal de bekomen gegevens enkel delen met personen die deze gegevens absoluut nodig hebben (bijvoorbeeld trainers of verantwoordelijken van een specifieke ploeg) ten einde hen toe te laten de nodige formaliteiten in verband met wedstrijden, competities of tornooien adequaat te vervullen. De gevraagde identificatiegegevens worden ook gebruikt voor de verplichte aansluiting bij Voetbal Vlaanderen. Voetbal Vlaanderen heeft uiteraard ook haar eigen AVG (GDPR) policy, terug te vinden via de link: http://www.voetbalvlaanderen.be/sites/default/files/pdf/vfv/Governance/Transparantie/privacyverklaring_voetbal_vlaanderen.pdf

KFC Lendelede zal deze gegevens aanwenden om het lid (en/of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger) op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten binnen de club.

KFC Lendelede zal de gegevens niet aanwenden voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 4: Bewaring identificatiegegevens

KFC Lendelede zal de identificatiegegevens van haar leden bijhouden gedurende de periode van het lidmaatschap. Leden die tijdens of na het seizoen hun lidmaatschap stopzetten worden geschrapt van de ledenlijst.

In lijn met het bondsreglement moeten alle gegevens in verband met aansluitingen en transfers gedurende vijf seizoenen na het lopende seizoen worden bewaard. Voor schadedossiers geldt een termijn van tien seizoenen (artikel B108) en voor alle andere documenten en gegevens geldt een termijn van drie seizoenen na het lopende seizoen.

Na deze termijn worden de gegevens gewist of vernietigd.

 

Artikel 5: Verzoek tot inzage

Elk lid of wettelijke vertegenwoordiger van een lid kan inzage bekomen in zijn/haar  persoonsgegevens. Aan een dergelijk verzoek (dat schriftelijk tot de club moet worden overgemaakt , KFC Lendelede vzw, Heulsestraat 22, 8860 Lendelede) zal binnen de maand kosteloos gevolg worden gegeven. Uiteraard zullen enkel die gegevens worden meegedeeld die betrekking hebben op het lid dat de aanvraag indient.

 

Artikel 6: Verantwoordelijke

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de policy ivm AVG/ GDPR. Binnen de Raad is Gino Ryckaert belast met de concrete uitwerking en opvolging van deze policy. Vragen, opmerkingen of klachten kunnen worden gepost op gino.ryckaert@skynet.be

De club treft de nodige maatregelen om alle gegevens adequaat te beschermen.