Ongevallen

Wat te doen bij een sportongeval ?

Op deze pagina proberen we uit te leggen wat je moet doen bij een sportongeval. Want de verkeerde dingen doen, kan zowel voor de club als voor jezelf zware (financiële) gevolgen hebben. Het zou de eerste keer niet zijn dat er geen terugbetaling van gemaakte kosten gebeurt, omdat de juiste procedure niet gevolgd werd. Heb je hier nog vragen over, spreek dan gerust iemand van het bestuur aan, bij voorkeur de secretaris.

Op de voorzijde van het formulier heeft de afgevaardigde van de ploeg al het noodzakelijkste ingevuld, aansluitingsnummer wordt door de secretaris ingevuld.

Deze formulieren zijn voorhanden bij iedere afgevaardigde van onze club, in de kantine en bij de secretaris.

Indien de speler tewerkgesteld is, de naam en adres van de werkgever noteren.

VERGEET HET KLEEFBRIEFJE VAN DE MUTUALITEIT NIET !!!!

Deze aangifte MOET binnen de 21 kalenderdag  na datum van ongeval bij de KBVB zijn, 1 dag te laat en adieu centen.
Eens het formulier opgestuurd krijgt de secretaris een formulier terug met daarop een ongevalnummer en een attest van genezing. Dit attest wordt aan de speler bezorgd en bij genezing ingevuld door de arts en terugbezorgd aan de secretaris die het dan op zijn beurt terug opstuurt naar de KBVB.

ZONDER ATTEST VAN GENEZING WORDT ER NIET GETRAIND EN/OF GEVOETBALD. Gebeurt dit toch, is alles op EIGEN risico en wordt bijgevolg niet gedekt.

De bewijsstukken van de mutualiteit (sportongeval—steeds vermelden) + de briefjes van de apotheker (ook vermelden dat het om een sportongeval gaat), reeds betaalde facturen (originelen—geen kopies), attest van kinesist waarop alle data van de behandeling zijn vermeld zijn geldig na verrekening bij de mutualiteit.

Wanneer het attest van genezing eenmaal is ingevuld kan men ook geen aanspraak meer maken op kosten gemaakt na de datum van genezing.
Bij de secretaris komt dan de afrekening toe, welke dan aan betrokkene terug bezorgd wordt.
Na 2 jaar en/of er is geen bewijs van genezing opgestuurd, vervallen alle rechten.
Op de website van de KBVB staan alle details van terugbetaling.
Het gedeelte dat de arts/specialist invult.
Hij stelt de aard van de kwetsuur vast en vult het “MEDISCH GETUIGSCHRIFT” in.

Let op : als de arts invult “tendinitis”, dan wordt het dossier geweigerd omdat dit niet duidelijk is dat de kwetsuur door het voetballen veroorzaakt is! Voor elk geneesmiddel bestaat er een goedkope versie. Het is enkel dit geneesmiddel dat wordt terugbetaald. Signaleren aan uw dokter is dus de boodschap.

Indien er kinesitherapie noodzakelijk is, mag men niet vergeten het aantal zittingen te laten invullen door de arts. Zijn er bijkomende kinebehandelingen nodig : altijd vooraf aanvragen via doktersattest, dit doktersbriefje binnenbrengen bij de secretaris die dan op zijn beurt de bijkomende behandelingen aanvraagt. Zonder aanvraag via de dokter krijg je van de KBVB niets terug!

Bij tandletsel veroorzaakt door het voetballen moeten sinds 05/02/2004 volgende documenten meegestuurd worden met de ongevallenaangifte (deze documenten vragen bij het eerste bezoek aan de tandarts) :

Gedetailleerd medisch protocol met evolutie en definitieve behandeling
Radiografie die de schade aantoont
Voorlopig herstelbestek
Vermelding andere zichtbare letsels, lippen, neus, tandvlees…

Bij spoedopname een formulier meenemen naar het ziekenhuis! Bij hospitalisatie: enkel een gemeenschappelijke kamer van minimum 4 wordt terugbetaald indien er geen dergelijke kamer voorhanden is, laat dit dan schriftelijk bevestigen.

Indien je je pijn doet en je twijfelt naar de ernst, laat toch een dossier openen, want wat als er verwikkelingen komen?

Het formulier behoorlijk ingevuld, zo spoedig mogelijk binnen brengen bij de secretaris van de club binnenbrengen. De rest wordt door hem ingevuld, alleen de secretaris is gemachtigd om de ongevalaangifte te ondertekenen (de arts zorgt voor het medisch gedeelte).

IEDER OFFICIEEL DOCUMENT (aangifte van een ongeval, doktersbriefjes enz….) MOET BIJ DE SECRETARIS PERSOONLIJK AFGEGEVEN WORDEN.

Bijlages

In te vullen medisch getuigschrift